برای آشنایی و آمادگی با آیین سدره‌پوشی نسک‌ها و پرونده‌های شنیداری و نوشتاری زیر را بارگیری کنید

 
farvahar


٢- یتا اهو (موبد کامران جمشیدی)‎

farvahar


١- چرا نیایش (موبد کامران جمشیدی)‎

farvahar


٤- اوستای کشتی‌ بستن (موبد کامران جمشیدی)

آزوشانه (لطفا) این گَرداک (ورژن) را برای سدره‌پوشی با موبد جمشیدی بیاموزید.این گَرداک تا اندازه‌ای با اوستای کشتی‌ افزون در نسک (کتاب) خرده اوستا دگرسانی دارد.

farvahar


٣- اوستای کشتی‌ به روش شمرده (موبد کامران جمشیدی)‎

farvahar


٦- تاریخچه ی سدره پوشی‎

farvahar


٥- اشم وهو (موبد کامران جمشیدی)‎

farvahar


٨- بدانیم و سربلند باشیم، فشرده ای از آموزش های دین زرتشت، دکتر منوچهر منوچهر پور

farvahar


٧- اطلاعت همگانی درباره‌ سدره پوشی‎

farvahar١٠- لغزش هایی در شناخت کیش زرتشتی، دکتر حسین وحیدی‎

farvahar


٩- دیدی نو از دینی کهن، فلسفه ی زرتشت، دکتر فرهنگ مهر، با کوشش اردشیر بابکان

farvahar


١٢- تَرازَبانشِ (ترجمه) اشم وهو و یتها اهو به پارسی‌

farvahar


١١- نیایش‌های اشم وهو و یتها هو

farvahar


١٤- پیمان دین

farvahar


١٣- اوستای کشتی افزون؛ خرده اوستا

farvahar


١٦- یتا اهو با تَرازَبانش‎

farvahar


١٥- نیایش تندرستی

farvahar


١٨- سُروش واژ با تَرازَبانش (ترجمه)‎

farvahar


١٧- پیمان دین‎

نسک‌های آموزنده برای خواندن و یا بارگرفتن