برای آشنایی و آمادگی با آیین سدره‌پوشی نسک‌ها و پرونده‌های شنیداری و نوشتاری زیر را بارگیری کنید

 


٢- یتا اهو (موبد کامران جمشیدی)‎١- چرا نیایش (موبد کامران جمشیدی)‎٤- اوستای کشتی‌ بستن (موبد کامران جمشیدی)

آزوشانه (لطفا) این گَرداک (ورژن) را برای سدره‌پوشی با موبد جمشیدی بیاموزید. این گَرداک تا اندازه‌ای با اوستای کشتی‌ افزون در نسک (کتاب) خرده اوستا دگرسانی دارد.٣- اوستای کشتی‌ به روش شمرده (موبد کامران جمشیدی)‎٦- تاریخچه ی سدره پوشی‎٥- اشم وهو (موبد کامران جمشیدی)‎٨- بدانیم و سربلند باشیم، فشرده ای از آموزش های دین زرتشت، دکتر منوچهر منوچهر پور٧- اطلاعت همگانی درباره‌ سدره پوشی‎١٠- لغزش هایی در شناخت کیش زرتشتی، دکتر حسین وحیدی‎٩- دیدی نو از دینی کهن، فلسفه ی زرتشت، دکتر فرهنگ مهر، با کوشش اردشیر بابکان١٢- تَرازَبانشِ (ترجمه) اشم وهو و یتها اهو به پارسی‌١١- نیایش‌های اشم وهو و یتها هو١٤- پیمان دین١٣- اوستای کشتی افزون؛ خرده اوستا١٦- یتا اهو با تَرازَبانش‎١٥- نیایش تندرستی١٨- سُروش واژ با تَرازَبانش (ترجمه)‎١٧- پیمان دین‎

نسک‌های آموزنده برای خواندن و یا بارگرفتن

آتش در ایران باستان