برای آشنایی و آمادگی با آیین سدره‌پوشی نسک‌ها و پرونده‌های شنیداری و نوشتاری زیر را بارگیری کنید


 
farvahar1


١- چرا نیایش (موبد کامران جمشیدی)

farvahar2


٢- یتا اهو (موبد کامران جمشیدی)‎

farvahar3


٣- اوستای کشتی‌ به روش شمرده (موبد کامران جمشیدی)‎

farvahar4

٤- اوستای کشتی‌ بستن (موبد کامران جمشیدی)

آزوشانه (لطفا) این گَرداک (ورژن) را برای سدره‌پوشی با موبد جمشیدی بیاموزید. این گَرداک تا اندازه‌ای با اوستای کشتی‌ افزون در نسک (کتاب) خرده اوستا دگرسانی دارد.

farvahar5


٥- اشم وهو (موبد کامران جمشیدی)‎

farvahar6


٦- تاریخچه ی سدره پوشی‎

farvahar7


٧- اطلاعت همگانی درباره‌ سدره پوشی‎

farvahar8


٨- بدانیم و سربلند باشیم، فشرده ای از آموزش های دین زرتشت، دکتر منوچهر منوچهر پور

farvahar9


٩- دیدی نو از دینی کهن، فلسفه ی زرتشت، دکتر فرهنگ مهر، با کوشش اردشیر بابکان

farvahar10


١٠- لغزش هایی در شناخت کیش زرتشتی، دکتر حسین وحیدی‎

farvahar11


١١- نیایش‌های اشم وهو و یتها هو

farvahar12


١٢- تَرازَبانشِ (ترجمه) اشم وهو و یتها اهو به پارسی‌

farvahar13


١٣- اوستای کشتی افزون؛ خرده اوستا

farvahar14


١٤- پیمان دین

farvahar15


١٥- نیایش تندرستی

farvahar16


١٦- یتا اهو با تَرازَبانش‎

farvahar17


١٧- پیمان دین‎

farvahar18-960x480


١٨- سُروش واژ با تَرازَبانش (ترجمه)‎