برای آشنایی و آمادگی با آیین سدره‌پوشی نسک‌ها و پرونده‌های شنیداری و نوشتاری زیر را بارگیری کنید

 
Downloads


٢- یتا اهو (موبد کامران جمشیدی)‎

Downloads


١- چرا نیایش (موبد کامران جمشیدی)‎

Downloads


٤- اوستای کشتی‌ بستن (موبد کامران جمشیدی)

آزوشانه (لطفا) این گَرداک (ورژن) را برای سدره‌پوشی با موبد جمشیدی بیاموزید. این گَرداک تا اندازه‌ای با اوستای کشتی‌ افزون در نسک (کتاب) خرده اوستا دگرسانی دارد.

Downloads


٣- اوستای کشتی‌ به روش شمرده (موبد کامران جمشیدی)‎

Downloads


٦- تاریخچه ی سدره پوشی‎

Downloads


٥- اشم وهو (موبد کامران جمشیدی)‎

Downloads


٨- بدانیم و سربلند باشیم، فشرده ای از آموزش های دین زرتشت، دکتر منوچهر منوچهر پور

Downloads


٧- اطلاعت همگانی درباره‌ سدره پوشی‎

Downloads١٠- لغزش هایی در شناخت کیش زرتشتی، دکتر حسین وحیدی‎

Downloads


٩- دیدی نو از دینی کهن، فلسفه ی زرتشت، دکتر فرهنگ مهر، با کوشش اردشیر بابکان

Downloads


١٢- تَرازَبانشِ (ترجمه) اشم وهو و یتها اهو به پارسی‌

Downloads


١١- نیایش‌های اشم وهو و یتها هو

Downloads


١٤- پیمان دین

Downloads


١٣- اوستای کشتی افزون؛ خرده اوستا

Downloads


١٦- یتا اهو با تَرازَبانش‎

Downloads


١٥- نیایش تندرستی

Downloads


١٨- سُروش واژ با تَرازَبانش (ترجمه)‎

Downloads


١٧- پیمان دین‎

نسک‌های آموزنده برای خواندن و یا بارگرفتن

آتش در ایران باستان
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads
Downloads